Točka 5. Viši unutarnji revizor u Službi za unutranju reviziju

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije ili prava (VSS ekonomske ili pravne struke),
•    najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
•    aktivno znanje engleskog jezika, napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:


•    u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    na temelju godišnjeg plana unutarnje revizije ili naloga za pokretanje revizije obavlja revizije u svojstvu voditelja tima, člana tima ili pojedinačno i samostalno, u skladu s priručnikom za unutarnju reviziju, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
•    u ulozi voditelja tima planira i koordinira rad tima,
•    odgovoran je za ažurno i točno provođenje svih faza revizije u skladu s planom i programom unutarnje revizije te za dokumentiranje i izvještavanje voditelja Službe o tijeku provođenja revizije,
•    izrađuje Nacrt revizorskog izvješća te ga nakon odobrenja voditelja Službe dostavlja odgovornoj osobi revidiranog subjekta s kojom usuglašava preporuke dane u izvješću,
•    na temelju odgovora revidiranog subjekta na Nacrt revizorskog izvješća sastavlja i potpisuje Konačno revizorsko izvješće koje dostavlja voditelju Službe,
•    prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih unutarnjih revizija,
•    sudjeluje u izradi strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije te daje savjete o boljoj djelotvornosti i učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola,
•    obavlja poslove mentorstva novozaposlenih,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe.


Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 5. Viši unutarnji revizor u Službi za unutranju reviziju is submitted successfully.