Točka 3. Stručni suradnik u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar inženjer građevinarstva ili arhitekture (VSS građevinarstva ili  arhitekture),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

•    sudjeluje u obavljanju složenih poslova u radu Odjela uz češći nadzor i upute nadređenog,
•    nadzire  provedbu ugovora građevinske ili prostorno planske prirode financirane iz programa u nadležnosti Agencije, uključujući projekte financirane iz ESI fondova u nadležnosti Agencije, prema pravilima Europske unije te sukladno važećoj nacionalnoj regulativi iz područja javne nabave odnosno prostornog planiranja i gradnje te odlazi na terenske posjete projektima radi kontrole i ovjere troškova,
•    pruža savjetodavnu potporu voditeljima projekata u okviru organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu programa i projekata uključujući davanje mišljenja na aktivnosti pripreme Poziva za dostavu projektnih prijedloga te kontrolu planova nabave kod projekata financiranih iz ESI fondova koji imaju komponentu radova,
•    obavlja i druge poslove vezane uz kontrolu provedbe građevinskih i infrastrukturnih radova za projekte financirane iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta, 
•    redovito prisustvuje mjesečnim sastancima s predstavnicima tijela državne uprave i drugih korisnika financijskih sredstava EU,
•    priprema podatke za potrebe sastanka odbora za praćenje provedbe programa EU te provodi preporuke odbora, a iznimno i sudjeluje na sastancima odbora,
•    u suradnji s voditeljem Odjela  planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije,
•    daje stručna mišljenja vezano uz procedure ishođenja potrebnih dozvola, stručnog nadzora i upravljanja gradnjom, priprema kontrolne liste, analizira troškovnike te uspoređuje ugovorene i izvršene radove,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.
Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 3. Stručni suradnik u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata is submitted successfully.