Točka 10. Stručni savjetnik u Uredu za ugovaranje

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke),
•    najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava te u postupku javnog otvaranja i pregleda i ocjene ponuda te koordinira rad ovlaštenih predstavnika naručitelja i osoba koje u svojstvu članova odbora ili povjerenstva sudjeluju u postupku dodjele bespovratnih sredstava,
•    u svojstvu koordinatora pojedinog postupka, sudjeluje u postupku pregleda i ocjene te nadzire postupak pregleda i ocjene ponuda u cilju potpune primjene načela javne nabave i općeg načela dobrog financijskog upravljanja; upoznaje ovlaštene predstavnike naručitelja s načelima povjerljivost i nepristranosti te ih upoznaje s elementima postupka pregleda i ocjene ponuda; daje upute u vezi s izradom i kontrolira zapisnike sa javnog otvaranja, izvještaje o pregledu i ocjeni ponuda, ugovore i drugu popratnu dokumentaciju,
•    provodi i sve tehničke zadatke povezane s provedbom postupka pregleda i ocjene ponuda, uključujući potpisivanje izjava o povjerljivosti i nepristranosti, vođenje zapisnika s javnog otvaranja, vođenje izvještaja o pregledu i ocjeni ponuda, pripremu, slanje i registriranje korespondencije s ponuditeljima, pripremu ugovora i popratne dokumentacije,
•    dužan je bilježiti sve pojedinosti u vezi s provedenim nadmetanjem te za točnost odgovara koordinatoru pojedinog postupka nabave,
•    provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava u cilju potpune primjene važećih načela pojedine dodjele i općeg načela dobrog financijskog upravljanja,
•    surađuje s ostalim službama Agencije radi provođenja postupka dodjele bespovratnih sredstava sukladno primjenjivim propisima i pravilima pojedine dodjele,
•    provodi zadatke povezane s provedbom postupka dodjele, registracije pristiglih projektnih prijedloga te njihove administrativne provjere i pregleda prema primjenjivim propisima i pravilima pojedine dodjele te koordinira ostale sudionike u tom postupku,
•    dužan je štititi interese Agencije u svim nadmetanjima i postupcima dodjele u njezinoj nadležnosti,
•    po potrebi provodi terenske posjete i provjere pravilnosti u izvršenju ugovorenih projekata vezanih za nabavu korisnika bespovratnih sredstava te sukladno tome priprema izvještaje i mišljenja,
•    odgovoran je za ažurno vođenje temeljnih poslovnih statistika Odjela,
•    po potrebi obavlja i poslove vezane uz mentorstvo novozaposlenih djelatnika,
•    obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor i upute nadređenog voditelja,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela, odnosno poslove po nalogu nadređenih.Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 10. Stručni savjetnik u Uredu za ugovaranje is submitted successfully.