Točka 1. Viši stručni savjetnik - specijalist u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

• magistar inženjer građevinarstva, arhitekture ili druge odgovarajuće tehničke struke (VSS građevinarstva, arhitekture ili druge odgovarajuće tehničke struke),

• najmanje 5 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

• poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,

• izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

• napredno znanje rada na računalu,

• završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,

• hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

• u suradnji s voditeljem Odjela i Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,

• u dogovoru s voditeljem Odjela i Službe obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Službe koji zahtijevaju iznimnu operativnu samostalnost, stručnost, odgovornost te specifične vještine i znanja,

• nadzire provedbu ugovora građevinske ili prostorno planske prirode financirane iz programa u nadležnosti Agencije, uključujući projekte financirane iz ESI fondova u nadležnosti Agencije, prema pravilima Europske unije te sukladno važećoj nacionalnoj regulativi iz područja javne nabave odnosno prostornog planiranja i gradnje te odlazi na terenske posjete projektima radi kontrole i ovjere troškova,

• daje tumačenje i kontrolira provedbu Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i drugih propisa na temelju kojih se provodi projekt,

• uvodi u posao i kontrolira rad nadzornih inženjera i izvođača,

• obavlja detaljnu kontrolu dokumentacije u prvoj fazi implementacije ugovora o radovima (izvedbeni projekt, osiguravajuće police, izvedbene garancije), prati operativne planove izvođenja radova,

• provjerava projektnu dokumentaciju, tehničke specifikacije i troškovnike,

• po potrebi priprema izvještaje, pomaže pri koordinaciji svih sudionika u projektu, komunikaciji s izvođačem radova, nadzorom i korisnicima projekta,

• pregledava privremene situacije za plaćanja i okončani obračun izvođača i nadzora, priprema izmjene ugovora, sudjeluje u tehničkom pregledu i primopredaji građevine investitoru i korisniku, sudjeluje u kontroli kvalitete radova tijekom probnog razdoblja izvršenih radova,

• pruža savjetodavnu potporu voditeljima projekata u okviru organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu programa i projekata uključujući davanje mišljenja na aktivnosti pripreme Poziva za dostavu projektnih prijedloga te kontrolu planova nabave kod projekata financiranih iz ESI fondova koji imaju komponentu radova,

• obavlja i druge poslove vezane uz kontrolu provedbe građevinskih i infrastrukturnih radova za projekte financirane iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta,

• redovito prisustvuje mjesečnim sastancima s predstavnicima tijela državne uprave i drugih korisnika financijskih sredstava EU,

• priprema podatke za potrebe sastanka odbora za praćenje provedbe programa EU te provodi preporuke odbora, a iznimno i sudjeluje na sastancima odbora,

• odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije,

• daje stručna mišljenja vezano uz procedure ishođenja potrebnih dozvola, stručnog nadzora i upravljanja gradnjom, priprema kontrolne liste, analizira troškovnike te uspoređuje ugovorene i izvršene radove,

• sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,

• u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,

• obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih. nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima

• obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.


Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 1. Viši stručni savjetnik - specijalist u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata is submitted successfully.